× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.

הלקוח יכול לבטל את הצעת-העבודה בכל עת.

קיימות שתי תקופות הקובעות כיצד תתבצע בקשת הביטול: תקופת העבודה ותקופת הבדיקה.

תקופה תיאור תהליך הביטול

תקופת העבודה

התקופה מתחילת השלב או מסוף "תקופת הבדיקה" של השלבים הקודמים (המאוחר מבין השניים) עד מועד הסיום של השלב או הגשת העבודה של השלב (הראשון מבין השניים).

הלקוח מציע פיצוי למוכר עבור השלב. המוכר יכול לקבל או לדחות את הצעת הלקוח.

הצעת הפיצוי תפוג כאשר תקופת העבודה של השלב תמה.

ניתן להגיש בקשת ביטול נוספת אם הבקשה נדחת או אם פג תוקפה.

תקופת הבדיקה

התקופה שאחרי מועד הסיום של השלב או אחרי מועד הגשת העבודה של השלב (הראשון מבין השניים) עד 2 ימים אחרי מועד הסיום של השלב.

*אם העבודה מוגשת לאחר מועד הסיום של השלב, אז התקופה נמשכת עד 2 ימים לאחר מועד הגשת העבודה.

הלקוח מגיש בקשה לבטל את הצעת-העבודה. המוכר חייב להגיב לבקשה. אם המוכר דוחה את הבקשה, היא מועברת לצוות 2 טיפות לתיווך והחלטה סופית.

החזר לא יינתן עבור שלבים שכבר הושלמו (אלו שלאחר תקופת הבדיקה שלהם). החזר יינתן לשלבים שטרם התחילו.